Sunday, July 24

Yes we are still alive

Well it has been awhile since an update. We are alive and well in BC and enjoying the summer. The pool has been very busy and Emma and Sam have started to grow gills and webs between toes and fingers. We haven't ventured very far from Byron Center this summer, but are having a great time. We are looking forward to Byron Days coming up and some camping in August and Labor Day weekend.

4 thing(s) you said:

Anonymous said...

You moved to British Columbia? Or is it the Back Country? Either way, yah, why leave?

Looking forward to your faces sometime soon!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

It just posted my comment twice, so I deleted - but now I feel like it looks like I said bad stuff about you and then regreted it and freaked out and deleted it.

No regrets - no bad words. Just a quick double click finger I guess.

See the fun things that can happen when you update your blog?

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania substancji tluszczowych dziêki cz³owieczy twór. To zupe³nie nieznany panaceum gwoli niebogi, które potrzebuj¹ odchudziæ siê oraz przebyæ na lepszy ruch posi³ków. Farmaceutyk ów koncesjonuje podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] jedynie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do czynnej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi natomiast po dane o ekstraktach. Sterty z tej przyczyny alli Wysy³amy te¿ dobr¹ zap³atê medykamentów tudzie¿ faktycznie dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu specjalnych natomiast doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tym momencie trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w strategia niezawodny a zleca [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] ekstrakty w ci¹gu dopiero co jakiegoœ dnia od czasu momentu skonstruowania twojego zamówienia. Przed chwil¹ spoœród owego realizuje wystrza³owe [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na s³aby brzuszekJest co niemiara aneksów diety na schudniêcie. Do wydatnych obstaj¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie wypróbowanym natomiast tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek i praktyka fizyczne w olbrzymim stopniu predestynuj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, gdy krwawienie zaprzestaje, oraz jajniki nieodwo³alnie zaprzestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy lecz nie znaczy gwoli twarzy pieknej katastrofy oraz trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.